Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tạp chí điện tủ Tri thức nếu mạng chậm. Đóng

Chuyển đổi số

Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của văn học nghệ thuật Việt Nam

Dưới ánh sáng của Đề cương về văn hóa Việt Nam, văn học nghệ thuật cần phát huy thành tựu, không ngừng vượt lên trước vô vàn thách thức trong bối cảnh mới.

De cuong van hoa anh 1

Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm của văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, sáng 2/3, tại Hà Nội, PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhấn mạnh Đề cương về văn hóa Việt Nam, ra đời tháng 2/1943 đã tạo nền tảng lý luận quan trọng để hình thành các chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng gắn với mỗi giai đoạn cách mạng.

Đây cũng là dịp Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhìn lại lịch sử và những chặng đường hình thành, phát triển cùng những thành tựu của giới văn học nghệ thuật Việt Nam, những đóng góp cần ghi nhận của văn học nghệ thuật Việt Nam vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc, hiện thực và nhân văn, phát huy truyền thống văn hiến của dân tộc, hội nhập quốc tế vào văn minh nhân loại bằng bản sắc độc đáo và những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam qua mấy nghìn năm lịch sử.

Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời, tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (nay là Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam), văn nghệ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh quốc tế và quốc gia biến chuyển mau lẹ, phức tạp, đang đứng trước những đòi hỏi, thách thức mới, phải không ngừng vượt lên, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và đất nước.

De cuong van hoa anh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu tri thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Hoàng.

Theo PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trước mắt, văn học nghệ thuật Việt nam cần tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc. Đó là: Khơi dậy lòng yêu nước, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh; Xây dựng con người Việt Nam với những giá trị chuẩn mực, phù hợp; Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, hưởng thụ văn hóa là nhân dân, vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; Góp phần xây dựng Đảng với hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Xây dựng văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên toàn cầu...

Tầm nhìn chiến lược về xây dựng và phát triển nền văn hóa

Tham luận "Tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943" của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh.

Kế thừa và phát huy Đề cương về văn hóa Việt Nam trong thời đại mới

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng các giá trị lớn lao và sức sống bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý.

https://daibieunhandan.vn/van-hoa/bam-sat-6-nhiem-vu-trong-tam-cua-van-hoc-nghe-thuat-viet-nam-i317786/

Thái Minh/Đại biểu Nhân dân

Bạn có thể quan tâm